Ви тут:
European Union децентралізація Європейський союз Суспільство Україна 

Відкриття регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування за підтримки U-LEAD і Мінрегіону

Відкриття регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування за підтримки U-LEAD і Мінрегіону

5-key-guidelines-to-plan-your-new-store-opening-event

У час, коли в Україні відзначають 3-ю річницю важливої реформи децентралізації, Центр розвитку місцевого самоврядування починає відкривати свої 24 регіональні центри у всіх областях країни – за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).
 
Перші церемонії відкриття відбудуться в східних областях на цьому тижні, а регіональні центри в інших областях України будуть відкриті пізніше цієї весни. Беренд де Гроот, керівник програм співпраці Представництва ЄС в Україні, і обидва директори програми U-LEAD відвідують Дніпро, щоб обговорити результати реформи децентралізації та шляхи подальшої її європейської підтримки з представниками місцевих органів влади, об’єднаних громад і громадянського суспільства.
 
«Я радий бачити реальні результати реформи децентралізації в Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях, – сказав Беренд де Гроот. – Основна мета підтримки ЄС – забезпечити, щоб українські реформи відбувалися на користь громадян, і я з нетерпінням чекаю поїздок до місцевих громад з реконструйованими дорогами, дитсадками та іншими об’єктами інфраструктури. Ми також обговоримо з місцевими жителями те, як фінансована Євросоюзом програма U-LEAD може краще підтримати реформи децентралізації та регіональної політики».
 
Центр розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС) є некомерційною установою з 24 регіональними центрами, створеною для зміцнення потенціалу українських державних і місцевих органів влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях у тісній співпраці з Мінрегіоном. «Регіональні центри ЦРМС, які ми відкриваємо цього тижня в двох областях України, постійно надаватимуть безпосередню підтримку місцевим органам влади, передусім об’єднаним громадам і в такий спосіб усім громадянам України, – сказав Бастіан Файгель, директор програми U-LEAD від GIZ. – Регіональні центри стануть хребтом децентралізації, поширюючи найкращий національний та міжнародний досвід, і наша мета – зробити їх устойливими, щоб вони могли успішно функціонувати після того, як завершиться програма «U-LEAD з Європою».
 
Камеран Худур, директор програми U-LEAD від Sida, сказав: «Я сподіваюся, що регіональні центри ЦРМС сприятимуть поліпшенню управлінських і лідерських навичок і потенціалу посадових осіб органів місцевого самоврядування, тому що це єдиний спосіб забезпечити успішність реформи децентралізації, яка користується довірою населення. Це дуже важливо для Компонента 2 U-LEAD, адже поліпшені навички місцевих чиновників також забезпечать, щоб центри надання адміністративних послуг, створені за підтримки U-LEAD, працювали ефективно та на користь громадян України».
 
Беренд де Гроот і представники U-LEAD візьмуть участь у офіційному відкритті регіональних центрів ЦРМС у Кропивницькому (5 квітня) та Полтаві (6 квітня). У Полтаві до них приєднається Петер Вагнер, керівник Групи підтримки України, яка була створена Президентом Європейської Комісії в квітні 2014 року, щоб підтримати країну в реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

 
Довідкова інформація: Програма «U-LEAD з Європою» фінансується Європейським Союзом і його державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією та надає підтримку українському уряду в здійсненні важливої реформи децентралізації в Україні. «U-LEAD з Європою» виконується в 2016-2020 роках Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Шведським агентством міжнародного розвитку та співробітництва (Sida) у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон). Більш детальну інформацію можна знайти на: www.ulead.org.ua

mailservice

Local government development centres to be opened with support of U-LEAD and MinRegion

Dnipro, 4 April 2017 – As Ukraine marks the 3rd anniversary of its crucial decentralisation reform, the Local Government Development Centre begins to open its 24 Regional Centres in all oblasts of Ukraine with the support of Ukraine – Local Empowerment, Accountability and Development Programme (U-LEAD with Europe) and the Ministry for Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine (MinRegion).
 
The first openings will be held in the eastern oblasts this week while the Regional Centres in other oblasts of Ukraine are to be opened later this spring. Berend de Groot, Head of Cooperation of the EU Delegation to Ukraine, and both Programme Directors of U-LEAD are visiting Dnipro to discuss the decentralisation reform outcomes and ways of further European support of it with representatives of local authorities, amalgamated hromadas and civil society.
“I am happy to see the tangible results of the decentralisation reform in the Dnipropetrovsk, Kirovohrad and Poltava Oblasts”, Berend de Groot said. “The main goal of the EU support is to ensure that Ukraine’s reforms benefit its citizens, and I am looking forward to visit local hromadas with renovated roads, kindergartens and other infrastructure. We will also discuss with local people how the EU-funded U-LEAD programme can better support the decentralisation and regional policy reforms.”
 
The Local Government Development Centre (LGDC) is the non-profit entity with 24 Regional Centres established to build the capacity of Ukrainian state and local government authorities at the central, regional and local level in close coordination with the MinRegion. “The Regional Centres of LGDC that we open this week in two oblasts of Ukraine will permanently provide direct support to local government bodies, primarily those of amalgamated hromadas, and thus targeting all Ukrainian citizens,” said Bastian Veigel, GIZ Programme Director of U-LEAD. “The Regional Centres will become the backbone of decentralisation, sharing the best national and international practices, and our aim is to make them sustainable so that they can function successfully after the U-LEAD with Europe Programme is completed.”
 
Kameran Khudur, Sida Programme Director of U-LEAD, said: “I hope that the Regional Centres of LGDC will contribute to enhanced management and leadership skills and capacity of the officials of the local government bodies, because this is the only way to ensure a successful decentralisation reform that enjoys public confidence. This is vital for the Component 2 of U-LEAD, since the enhanced skills of the local officials will also make sure that the Administrative Service Centres to be established with the support of U-LEAD are efficiently and effectively run and maintained for the benefit of Ukraine’s citizens.”
 
Berend de Groot and U-LEAD representatives will take part in the official opening of the LGDC Regional Centres in Kropyvnytsky (5 April) and Poltava (6 April). In Poltava, they will be joined by Peter Wagner, Head of the Support Group for Ukraine established by the President of the European Commission in April 2014 to support the country in the implementation of the Association Agreement with the EU.
 
Background Information: The U-LEAD with Europe Programme is a multi-donor action of the European Union and its Member States Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden supporting the Ukrainian government in the implementation of the milestone decentralisation reform in Ukraine. U-LEAD with Europe is implemented from 2016-2020 by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) in partnership with the Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine (MinRegion). More information can be found on: www.u-lead.org.ua

Перейти до вмісту