Ви тут:
Суспільство Україна 

НКРЕКП інформує про газопостачання установам та організаціям, що фінансуються з місцевих бюджетів в умовах реформи адміністративно-територіального устрою України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), у зв’язку з надходженням численних звернень щодо можливих ризиків виникнення проблемної ситуації з газопостачанням установам та організаціям, що фінансуються з місцевих бюджетів, пов’язаних із реформою адміністративно- територіального устрою України, інформує  про вибір постачальника  природного газу.

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), ринок природного газу функціонує на засаді вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб’єктів природніх  монополій, та за принципами, зокрема, вільного вибору постачальника  природного газу.

Відповідно до положень частини першої статті 1 Закону:

оператор газорозподільної системи – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників);

постачальник природного газу – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

постачання природного газу – господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;

розподіл природного газу – господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки споживачам, але що не включає постачання природного газу.

Відповідно до положень статті 12 Закону, постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.

Права та обов’язки постачальників і споживачів визначаються Законом, Цивільним і Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

Законом передбачено, що на підставі типових договорів, затверджених Регулятором, здійснюється постачання природного газу побутовим споживачам та постачання природного газу постачальником «останньої надії».

При цьому, постачання природного газу іншим споживачам здійснюється на підставі договорів, що укладаються відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України та повинні містити істотні умови, визначені статтею 12 Закону.

Разом з тим, відповідно до частини першої статті 40 Закону розподіл природного газу здійснюється на підставі та умовах договору розподілу природного газу в порядку, передбаченому кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами.

За договором розподілу природного газу оператор газорозподільної системи зобов’язується забезпечити замовнику послуги розподілу природного газу на період та умовах, визначених договором розподілу природного газу, а замовник зобов’язується сплатити оператору газорозподільної системи вартість послуг розподілу природного газу.

Варто зазначити, що відносини, які виникають між постачальниками та споживачами природного газу, з урахуванням їх взаємовідносин з операторами газорозподільної системи/газотранспортної системи (далі — Оператори ГРМ/ГТС) регулюють Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі — Правила постачання).

Так, відповідно до положень пункту 1 розділу ІІ Правил постачання, підставою для постачання природного газу споживачу є:

наявність у споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної

системи, договору розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду, як суб’єкту ринку природного газу;

наявність у споживача укладеного з постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов;

включення споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному розрахунковому періоді. Разом з тим, відповідно до положень глави З розділу VI Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі — Кодекс ГРМ), договір розподілу природного газу має бути укладений Оператором ГРМ з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об’єкти яких в установленому порядку підключені до/через ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні Оператора ГРМ. Споживачі, зокрема побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з ГРМ та можливості забезпечення з постачання їм природного газу їх постачальниками зобов’язані укласти договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого в установленому законодавством порядку підключений їх об’єкт.

Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається.

Договір розподілу природного газу між Оператором ГРМ та споживачем укладається шляхом підписання заяви-приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу, що відповідає Типовому договору розподіг_у природного газу, розміщеному на офіційному веб-сайті Регулятора та Оператора ГРМ та/або в друкованих виданнях, що публікуються на території його ліцензованої діяльності з розподілу газу, і не потребує двостороннього підписання сторонами письмової форми договору.

На письмову вимогу споживача Оператор ГРМ зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати споживачу підписану уповноваженою особою Оператора ГРМ письмову формy договору розподілу природного газу.

Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта та/або зміни форми власності чи власника цього об’єкта є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладання договору розподілу природного газу з новим власником, споживач (замовник) повинен самостійно звернутися до Оператора ГРМ з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання договору розподілу природного газу.

Нові власники об’єктів, підключених в установленому законодавством порядку до ГРМ, разом із заявою про укладання договору розподілу природного газу (формування заяви-приєднання до умов договору розподілу природного газу) подають Оператору ГРМ такі документи:

копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на його об’єкт (приміщення);

копії документів замовника на право укладання договорів, а caмe документів, які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб), документів, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи – підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), та копію документа про взяття на облік або реєстрацію у територіальних органах Державної фіскальної служби; копію належним чином оформленої довіреності на предсrавниь_а замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури укладання договору розподілу природного газу (за потреби). Таким чином, у разі необхідності внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладення нового договору розподілу природного газу (у випадку зміни форми власності чи власника об’єкта споживача), споживач має звернутися до відповідного Оператора ГРМ з відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або укладання договору розподілу природного газу. Отже, постачання природного газу споживачам (у тому числі бюджетним установам та організаціям) можливе лише за наявності договору постачання, укладеного з будь-яким постачальником природного газу, що здійснює діяльність на підставі відповідної ліцензії, та договору розподілу, укладеного з оператором газорозподільної системи відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498.

Разом з тим звертаємо увагу, що відповідно до положень пункту 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ, Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання (розподіл природного газу) на об’єкт споживача (у тому числі побутового споживача) з дотриманням Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема у випадках:

відсутності споживача в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника у відповідному розрахунковому періоді;

розірвання договору розподілу природного газу.

Таким чином, за відсутності у споживача діючого постачальника (тобто в ситуації, коли споживач не включений до Реєстру споживачів будь-якого постачальника) у відповідному розрахунковому періоді та/або укладеного договору розподілу природного газу з Оператором ГРМ, такий об’єкт споживача підлягає відключення від систем газопостачання.

Враховуючи вищезазначене, НКРЕКП наголошує на важливості та необхідності проведення на обласному рівні роз’яснювальних робіт серед споживачів природного газу (бюджетник установ та організацій) щодо необхідності своєчасного укладення договорів постачання/розподілу природного газу з метою уникнення відключення об’єктів таких споживачів від систем газопостачання.

Також зазначаємо, що відповідно до положень частини першої статті 1 Закону постачальник «останньої надії» – визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу. Згідно з частиною першою статті 15 Закону у разі якщо постачальника ліквідовано, визнано банкрутом, його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію зупинено, а також в інших випадках, передбачених правилами для постачальника «останньої надії», постачання природного газу споживачу здійснюється у порядку, визначеному правилами для постачальника «останньої надії», та на умовах типового договору постачання постачальником «останньої надії», що затверджується Регулятором. Договір постачання між постачальником «останньої надії» і споживачем вважаться укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу. Постачальник «останньої надії» визначається Кабінетом Міністрів України строком на три роки за результатами конкурсу, проведеного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Так, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у від 22.07.2020 № 917-р «Про визначення товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України: визнано постачальником «останньої надії» строком на три роки як переможця конкурсу. Відповідно до пункту 3 розділу VI Правил постачання, постачальник «останньої надії» здійснює постачання природного газу споживачу за умови відсутності відключення або ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта в таких випадках:

банкрутство, ліквідація попереднього постачальника природного газу; зупинення або анулювання ліцензії на постачання природного газу попереднього постачальника;

відсутність підтвердженої номінації та реномінації для газової доби D до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години для зимового періоду в газову добу (D-1) та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години для літнього періоду в газову добу (D-1) у діючого постачальника на точку виходу до газорозподільної системи, до якої підключений побутовий споживач, крім випадків ініціювання постачальником «останньої надії» відключення по об’єкту такого споживача (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу);

відсутність побутового споживача (точки комерційного обліку споживача) в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу).

Таким чином, на сьогодні випадки, за яких постачання природного газу здійснюється постачальником «останньої надії», встановлені пунктом 3 розділу VI Правил.

При цьому, ані положеннями Закону, ані положеннями Правил, не передбачено випадків здійснення постачання природного газу постачальником «останньої надії» у разі зміни форми власності на об’єкт споживача та/або несвоєчасного укладення договору розподілу/постачання природного газу.

Разом з тим слід зазначити, що відповідно до пункту 61 Прикінцевих а перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, а також реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України здійснюються з урахуванням таких положень: сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 5 і 6 цього пункту;

юридична особа – сільська, селищна, міська рада, розміщена в адміністративному центрі сформованої територіальної громади, є правонаступником прав та обов’язків усіх юридичних осіб – сільських, селищних, міських рад, обраних розформованими територіальними громадами, з дня набуття повноважень новообраною радою;

юридична особа – виконавчий комітет новообраної ради є правонаступником прав та обов’язків юридичних осіб – виконавчих комітетів рад, що припиняються, з дня затвердження новообраною радою персонального складу її виконавчого комітету.

При цьому, пунктом 62 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України припинення повноважень районних рад, а також припинення районних рад як юридичних осіб у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України здійснюються з урахуванням таких положень, зокрема районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад новоутвореного району, з дня набуття нею повноважень є правонаступником всього майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів, території яких включені до складу новоутвореного району, якщо інше не передбачено цим Законом.

Враховуючи вищевикладене, новоутворені територіальні громади є правонаступниками прав та обов’язків розформованої територіальної громади, у тому числі за договорами постачання та розподілу природного газу.

Система Orphus Поделиться на fb